Algemene Voorwaarden Internetvention

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Internetvention wordt gesloten.
2. Producten en diensten van Internetvention: de door Internetvention te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van domein namen, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten en advies ten aanzien van software en informatie.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van ��n of meer producten of diensten van Internetvention.
4. Internetvention houd alle informatie betreffende de opdrachtgever en de uit te voeren opdracht zoals verstrekt, strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van de informatie te verzekeren voor de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Internetvention Internetdiensten.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q derden zijn voor Internetvention niet bindend en niet van toepassing.
3. De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde informatie aan Internetvention verstrekken. Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever aan Internetvention de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Internetvention gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Internetvention schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door Internetvention heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
3. Bij acceptatie van de offerte/contract van Internetvention door de opdrachtgever is deze bindend tot betaling van de aanbieding binnen de gestelde termijnen van contract. Indien er omstandigheden zijn waardoor de opdracht door toedoen van de opdrachtgever niet tot uitvoering kan worden gegaan blijft de verplichting van betaling van kracht.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het elektronisch bestelformulier is, ingevuld en van "akkoord" voorzien door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Internetvention. 
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en be�indiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
3. Internetvention kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang be�indigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Internetvention niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4. Internetvention heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be�indigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Internetvention het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te be�indigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g.adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
- opdrachtgever informatie verspreidt die schadelijk is voor Internetvention.

6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Internetvention zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.
4. Bij advies starten de werkzaamheden binnnen 14 dagen of indien anders afgesproken met de opdrachtgever.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Internetvention is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden of worden opgeschort.

8 Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cli�nt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Internetvention, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Internetvention. Geeft de cli�nt hieraan geen gehoor dan is Internetvention gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Internetvention heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te be�indigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. Contract prijzen voor advies volgens contracten en vermeld in offerte zijn exclusief BTW. Aanpassingen van tarief indien niet vermeld in het contract zijn te bepalen per kalenderjaar met een minimum van 3% van het start tarief.

10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Internetvention.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Internetvention het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
4. Internetvention stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum op de rekening aan de Internetvention kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Internetvention een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
7. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een toegezonden factuur
8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Internetvention is voldaan.
9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ge�ncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Internetvention een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10. Indien abusievelijk een hoger bedrag ge�ncasseerd wordt, dan dient Internetvention het teveel ge�ncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onmiddellijk aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.
11. Betalingsverplichting van de opdrachtgever voor geannuleerde advieswerkzaamheden volgens eerder overeengekomen contract dienen voor 100% te worden vergoed aan Internetvention.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Internetvention site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Internetvention van enige aanspraak.
3. Internetvention behoudt zich de recht en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Internetvention verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ,zijn uitsluitende bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Internetvention behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Schending van gebruik op boete van € 1.000 euro per dag.

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Internetvention vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Internetvention.

13. Aansprakelijkheid

1. Internetvention is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Internetvention weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Internetvention kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Internetvention of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Internetvention.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Internetvention Internetdiensten slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie van de kostprijs. Iedere aansprakelijkheid van Internetvention voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart Internetvention voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Internetvention.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Internetvention kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Internetvention is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Internetvention is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Internetvention mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Internetvention. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Internetvention als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
2. Toepassingen binnen een portal die onder de zelfde noemer elders staan vermeld zoals �vacaturen� en banners die niet deel uitmaken de eigen site van de protal zullen worden verwijdert. Kosten hiervoor zullen bij de tegenpartij c.q eigenaar in rekening worden gebracht tegen normaal tarief. 


15. Buitengebruikstelling

1. Internetvention heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Internetvention niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Internetvention zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Internetvention kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling van kracht.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Internetvention gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100,= Euro excl.BTW.

16. Reclameren

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Internetvention vervalt.
2. Reclameren voor en ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Internetvention.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Maximaal voor de vergoeding van de geleverde dienst in tijdsevenredige verhouding.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
5. Reclameren van advieswerkzaamheden zijn uitgesloten.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. Internetvention behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Sub-hosting

1. Het is niet toegestaan pakketten te verkopen als reseller onder uw eigen domein. Internetvention neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van sub-hosting onder uw domein heeft Internetvention Internetdiensten het recht per onmiddellijke ingang uw account op te zeggen. 

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Internetvention en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Aldus gelezen en goedgevonden, opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en accepteert deze voorwaarden door "AKKOORD" in te typen in het bestelformulier en deze per e-mail te verzenden aan Internetvention of bij ondertekening van contract. Deze voorwaarden maken dan ook onverbrekelijk deel uit van het verzonden bestelformulier. 

Internetvention © 2000, 2012